00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Конкурс за набиране на кандидатури за член на Групата от експерти за борба с трафика на хора (ГРЕТА)

О Б Я В Л Е Н И Е

Относно: Конкурс за набиране на кандидатури за член на Групата от експерти за борба с трафика на хора (ГРЕТА)

            На основание чл. 36 от Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора и правило 9 от Резолюция СМ/Res (2013)28 на Комитета на министрите на СЕ и Заповед No: ЗА-28/30.07.2018г.

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

обявява конкурс за набиране на кандидатури за член на Групата от експерти за борба с трафика на хора (ГРЕТА) за мандат 2019-2022

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Да са български граждани и да владеят отлично английски и/или френски език;
  2. Да са лица с висок морал и отговарящи на поне едно от следните изисквания:

- да са известни с признатата си компетентност в областта на правата на човека, подпомагането и закрилата на жертвите на трафик и борбата с трафика на хора, или

-  да притежават най-малко 6 години професионален опит в областите, обхванати от Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора;

  1. Да притежават образование – висше с образователно-квалификационна степен – «магистър» по социални, хуманитарни или правни науки;
  2. Да заемат длъжността в лично качество, като са независими и безпристрастни при упражняването на функциите им;
  3. Да са на разположение с оглед ефективно изпълнение на професионалните им задължения, като са готови да пътуват задгранично и да изпълняват задълженията си дистанционно, за което е необходима отлична компютърна грамотност;

  1. Не се допускат кандидати, заемащи ръководна държавна длъжност, в чийто отговорности са включени определянето и/или прилагането на държавната политика в областта на борбата срещу трафика на хора или кандидати, които биха били в конфликт на интереси с горепосоченото изискване.

Начин на провеждане на конкурса – подбор по документи

Документи за кандидатстване:

  1. Автобиография по образец на английски или френски език

Образец на автобиографията може да бъде получен на място в Секретариата на НКБТХ или чрез препратките по-долу.

  • Образец на английски език:

В pdf:

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805aac7e;

в doc: CV_en_final

  • Образец на френски език:

В pdf:

 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805aac7f

в doc: CV_fr_final

  1. мотивационно писмо на български език

Място за подаване на документи: лично или чрез пълномощник на място, или по пощата на адрес: гр. София, 1797, бул. Г.М.Димитров 52А, ет.1, ст. 107, или на електронен адрес: office@antitraffic.government.bg

Краен срок за подаване на документи: 10 август 2018г., 17.00ч. на място в Секретариата на НКБТХ или по електронен път.

Протоколът за резултатите от проведения конкурс и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на Националната комисия за борба с трафика на хора, гр. София, бул. «Г.М.Димитров» 52 А и на Интернет страницата на Комисията.