00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

ЗА НАС

Националната комисия за борба с трафика на хора е създадена на основание на чл. 4 от Закона за борба с трафик на хора и има за цел да определя и ръководи прилагането на националната политика и стратегия в областта на противодействието на трафика на хора. Националната комисия, която е орган към Министерски съвет, организира и координира взаимодействието между отделните ведомства и организации по прилагането на закона. Работи за предотвратяване на трафика на хора и за защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик.

Ежегодно разработва и представя за утвърждаване от Министерски съвет Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. Създава организация за проучване, анализ и статистическа отчетност на данните във връзка с трафика на хора и организира провеждането на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи на трафика на хора. Ръководи и контролира дейността на местните комисии за борба с трафика на хора и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора и участва в международното сътрудничество за предотвратяване и противодействие на трафика на хора.

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване до администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ 52 А, в работно време от 9 до 17ч. или по електронна поща на: office@antitraffic.government.bg.

Повече подробности за достъпа до обществена информация можете да намерите чрез връзките по-долу:

Вътрешни правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Националната комисия за борба с трафика на хора;

Заявление за достъп до обществена информация;

– Списък на категориите информация;

Годишен отчет на постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в НКБТХ за 2017 г.