00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Законодателство

Национално законодателство

Закон за борба с трафика на хора

Приет на 7 май 2003 г. (влязъл в сила на 20 май 2003) Закона за борба с трафика на хора се фокусира върху превенцията и закрила на жертвите, особено жени и деца, дефинира за първи път понятията „период за размисъл“ и „период на възстановяване“ и определя специалната закрила за жертвите на трафик, които съдействат на разследването.

>> Виж пълното законодателство

 

Поднормативни документи, касаещи приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертви на трафик на хора:

1. Правилник за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора;

2. Заповед за утвърждаване Правила за създаване,ползване и съхраняване на документацията в приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертви на трафик на хора;

3. Заповед за утвърждаване на минимални нормативи за численост и професионална квалификация на персонала на приютите за временно настаняване на жертви на трафик на хора.

 

Европейско законодателство

КОНВЕНЦИЯ на Съвета на Европа за борба с трафика на хора

Ратифицирана със закон, приет от 40-то НС на 7.03.2007 г. – ДВ, бр. 24 от 20.03.2007 г.
Издадена от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 63 от 3.08.2007 г., в сила за Република
България от 18.06.2007 г. …

>> Виж пълното законодателство

 

Международно законодателство

ВСEOБЩA ДEКЛAРAЦИЯ ЗA ПРAВAТA НA ЧOВEКA

ПРEAМБЮЛ

Като взе предвид, че признаването на достойнството, присъщо на всички членове на човешкия род, на техните равни и неотменими права представлява основа на свободата, справедливостта и мира в света…

>> Виж пълното законодателство