00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

ДИСКУСИОННА СРЕЩА НА ТЕМА „ТРАФИК НА ХОРА С ЦЕЛ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ – ПРЕВЕНЦИОННИ ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“

На 20 март 2018 г. Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) организира дискусионна среща на тема „Трафик на хора с цел трудова експлоатация – превенционни практики и предизвикателства”. Събитието ще се проведе от 10 ч. в Заседателната зала на НКБТХ, гр. София. Срещата е част от ежегодната информационна кампания на НКБТХ за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация.

В събитието ще вземат участие представители от чешката неправителствена организация „Диакония“, които специално ще поставят акцент върху практиките за превенция. Друг важен акцент ще бъде подкрепата на български граждани, потенциални жертви на трафик с цел трудова експлоатация в Чехия. Поканени са експерти от релевантни институции, неправителствени и международни организации, работещи с групи в риск и синдикати.

Събитието ще открият г-жа Камелия Димитрова, секретар на НКБТХ, и г-н Франтишек Гал, консул, Посолство на Република Чехия в гр. София.

Основната цел на дискусионната среща е да се обсъдят добрите практики в осъществяването на превантивни дейности по информиране на уязвимите групи и широката общественост за рисковете от въвличане в трафик на хора с цел трудова експлоатация.