00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Дискусионен форум „Трафик на органи, телесни течности, тъкани и клетки в контекста на новите форми и видове трафик на хора“

Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Благоевград организира дискусионен форум на тема „Трафик на органи, телесни течности, тъкани и клетки в контекста на новите форми и видове трафик на хора“.

Форумът ще се състои на 3 ноември 2016 г. и в него ще вземат участие представители на институции, имащи отношение по темата, като ще се даде възможност да бъдат обсъдени актуалните измерения на този нов вид трафик в национален и световен мащаб.

Провеждането на дискусионния форум и реализирането му е превантивна и проактивна мярка и акцентиране върху този „нов“ вид трафик на хора.

Целта на форума е да се повиши информираността сред представителите на всички институции, да се осъществят конкретни мерки за превенция, да се създаде и развие експертизата за идентифициране, проследяване и противодействие, както и да се засили информираността на уязвимите социални групи към този вид трафик.