00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Дискусионен форум на тема „Трафик на хора с цел принудителни фиктивни бракове в контекста на новите форми на експлоатация”, гр. Бургас.

На 24.11.2016 г. в гр. Бургас ще се проведе дискусионен форум на тема „Трафик на хора с цел принудителни фиктивни бракове в контекста на новите форми на експлоатация”. Форумът се организира от Местните комисии за борба с трафика на хора в Бургас и Сливен.

Форумът има за цел споделяне на опит от професионалисти по случаи на фиктивни бракове на български граждани с граждани на трети страни и участието на организирани престъпни групи в тази дейност. Цел на форума е също да се очертаят тенденциите и мащаба на това ново явление, правната рамка, в която може да се търси наказателна отговорност и евентуална необходимост от промени в правната уредба. Дискусионният форум ще фокусира вниманието на професионалистите и обществеността върху проблема и ще повиши чувствителността им с цел навременно идентифициране и подкрепа на потенциални и реални жертви на това престъпление.

За участие ще бъдат поканени специалисти от полицейските служби, прокуратурата, социалните служби и неправителствени организации на регионално и национално ниво, както и експерти от НКБТХ и МКБТХ, които имат опит в работата със случаи на принудителни фиктивни бракове, уговорени бракове на непълнолетни и други случаи, при които се нарушават основни човешки права и се използва уязвимостта на хора с цел злоупотреба и различни видове експлоатация.