00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Дискусионен форум за превенция на трафика на хора и домашното насилие се проведе в гр. Пловдив

На 29 ноември в гр. Пловдив се проведе регионален дискусионен форум на темата: „Превенция на престъплението „трафик на хора“ в контекста на борбата с домашното насилие“.

Като домакин на събитието, председ24251239_10213295983851283_2134561105_oателят на Местната комисия за борба с трафика на хора и зам. – кмет „Обществен ред“ в Община Пловдив,  г- н Георги Мариновпостави началото на форума. В обръщението си към участниците той подчерта стремежа да се представят на вниманието на обществеността актуални теми, чрез които да се проследи тенденцията в развитието на престъплението „трафик на хора“, както и факторите, които го обуславят. Сред тях посочи и домашното насилие, на което според официалната статистика на женски и правозащитни органи у нас всяка четвърта българка е жертва. В заключение обобщи, че не е случаен и фактът, че именно преживелите насилие още в семейна среда, притежават висок праг на тъпримост и се превръщат в лесна мишена за трафикантите. С официално приветствие към участниците се обърна и г-жа Димитрия Церова, заместник-председател на Местната комисия в гр. Пазарджик и директор Бюджетно мероприятие „Общински социални услуги и дейности“, Община Пазарджик. Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) изказа също своята пълна подкрепа към организаторите чрез специално подготвено видеообръщение от секретаря на НКБТХ, г-жа Камелия Димитрова.

Представянето на темите във форума премина през анализиране на правната рамка на престъплението „трафик на хора“ и явлението „домашно насилие“. Асистент Мария Христозова и г-н Пламен Георгиев, докторанти от катедра „Международно и сравнително право“ в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ проследиха регламентацията им на международно, европейско и национално ниво.

24281867_10213295983771281_1125098863_o

Особено място беше отделено и на психологическия профилна жертвите. Г-жа Деница Велкова от фондация „Джендър алтернативи“ посочи основите форми нанасилие, рисковите групи и последствията за жертвите на трафик на хора, а от своя страна адв. Милена Кадиева, изпълнителен директор на фондацията представи услугите на местно ниво, осигуряващи качествена защита на пострадалите лица. От неправителствения сектор взеха отношение също така и г-жа Таня Георгиева, директор на БЧК – Пловдив, както и г-н Андрей Момчилов от Фонд за превенция на престъпността – ИГА, гр. Пазарджик.

Ролята на социалната работа като част от националната политика в областта на борбата с трафика на хора и домашното насилие обсъдиха д-р Надя Танчева, директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив и г-жа Николета Узунова, началник-отдел „Закрила на детето“ – гр. Пазарджик.

Форумът приключи с цялостна съпоставка на профила на трафиканта с този на извършителя на домашно насилие на прокурори от Районна и Окръжна прокуратура – гр. Пловдив, сред които: прокурор Румяна Зайкова-Калеева, прокурор Мария Лулкина, прокурор Анна Викова и прокурор Петър Петров. Те отделиха важно място и на превенцията сред младежите и подрастващите като споделиха, че част от тях участват лично в проект и представят темата „трафик на хора“ в няколко пловдивски училища.

Преди официалното закриване на форума, секретаря на Местната комисия в гр. Пловдив, г-жа Таня Иванова обобщи: „Надявам се, че участието във форума е било полезно за всеки един от вас. Престъплението „трафик на хора“ е сложен, многопластов и глобален проблем. Изследването на неговите причини и обусловеност е предизвикателство за всяка една област и работещите в сферата на превенцията и противодействието на престъплението. Сигурна съм, че представените разнообразни гледни точки ще спомогнат за очертаването на модела, свързан с превенция на престъплението трафик на хора, именно чрез борбата с домашното насилие като една от основните предпоставки за неговото проявление.“

Повечето от сигналите в Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Пловдив са свързани със сексуална и трудова експлоатация. Много от гражданите сигнализират по служебния имейл на Комисията като в повечето случаи са примамени с обещания за високоплатена работа в чужбина. Интернет пространството и социалните мрежи си остават основен интрумент в ръцете на трафикантите за набиране на потенциални жертви на престъплението „трафик на хора“.

24209879_10213296011211967_335201300_o