00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Десет агенции на ЕС ще си сътрудничат в борбата с трафика на хора

Източник: EASO

Източник: EASO

На 13 юни 2018 г. ръководителите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Европейска полицейска служба (Europol), Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (EU-LISA), Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН), Звено на Европейския съюз засъдебно сътрудничество (Еurojust), Европейски институт за равенство между половете (EIGE), Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), Агенцията на ЕС за основните права (FRA), Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) подписаха съвместна декларация за дългосрочно партньорство и ангажираност в борбата с трафика на хора.

В съответствие с политиките на Европейската комисия относно трафика на хора, десетте агенции на ЕС се ангажират да продължат да подпомагат държавите-членки на ЕС при прилагането на директивата на ЕС за борба с трафика на хора, с поставен фокус върху превенция на престъплението и противодействие на безнаказаността на извършителите и експлоататорите. Други важни акценти са подобряване на  информираността на жертвите за правата им, възприемане на различни подходи спрямо спецификите им, засилване на координацията и обмена на информация и добри практики.

Основна цел на съвместната декларация е да задълбочи мултидисциплинарния подход към трафика на хора.

Подписването й, организирано по инициатива на г-жа Мирия Василиаду,  анти-трафик координатор за ЕС, се състоя в рамките на срещата на  мрежата от национални докладчици на ЕС или еквивалентните механизми по въпросите на трафика на хора. Срещата бе открита от г-н Димитрис Аврамопулос, еврокомисар по миграция и вътрешни работи, г-н Красимир Ципов, зам.-министър на вътрешните работи и член на Национална комисия за борба с трафика на хора, г-н Оливие Ониди, зам.-генерален директор на Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ в Европейската комисия и г-жа Вирджиния Лангбак (директор, Европейски институт за равенство между половете (EIGE).

Повече информация може да откриете тук.

Цялата декларация прочетете тук.