00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Във Велико Търново ще се проведе специализирано обучение на тема „Противодействие на детската сексуална експлоатация и трафика на деца чрез Интернет”

018c7159f4b2902138a1c95c1dea8debНа 29 май, 2018 г. в хотел „Алегро”, гр. В. Търново, ще се проведе еднодневно обучение на тема „Противодействие на детската сексуална експлоатация и трафика на деца чрез Интернет”. Обучението е насочено към експерти, работещи ежедневно и/или имащи отношение към най-рисковите и уязвими към трафик на хора и онлайн-тормоз групи – деца и подрастващи – педагогически съветници, социални работници, обществени възпитатели и членове на МКБППМН – В. Търново.

Обучението се организира от Местната комисия за борба с трафика на хора и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Велико Търново и е в контекста на общата превантивна дейност на комисиите с училищата и ЦНСТ на територията на община Велико Търново.

Лектор на обучението ще бъде Любомир Тулев –  експерт в Международна академия за обучение по киберразследвания „АМАТАС”, специализирал в областта на разследване в социалните мрежи, техники за идентифициране и алтернативно намиране на информация, киберсигурност за деца, учители и родители.

Основните теми, които ще бъдат дискутирани са: Интернет като средство за набиране на деца с цел въвличане в трафик на хора; форми на сексуално посегателство и други заплахи за децата в Интернет; Интернет като средство за детекция на престъплението, както и политики за превенция сред ученици и подрастващи.