00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА – ПРИКЛЮЧИЛА

Име на поръчката: 

Хотелско настаняване, конферентно и логистично обезпечаване на:

  • Четиридневна кръгла маса за Секретариата, работната група на НКБТХ, представители на местните комисии за борба с трафика на хора, и по двама представители на 27-те водещи НПО в страната, работещи в областта на трафика на хора – Кръгла маса I;
  • Двудневна кръгла маса за Секретариата, работната група на НКБТХ, както и представители на местните комисии за борба с трафика на хора по извършване на анализ на данни и изготвяне на аналитични доклади по разработена съвместна методология – Кръгла маса II

в изпълнение на договор с рег. № 10-16-61/ 12.06.2012 г. сключен между Националната комисия за борба с трафика на хора и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект  „Подобряване на националната политика за борба с трафика на хора чрез трансфер на знания, опит и добри практики.

Уникален номер в регистъра на АОП – 9022440 

Заповед за стартиране на обществена поръчка, чрез публична покана – ЗА 61/18.11.2013 г.

Приложение 1 към Заповед за стартиране на обществена поръчка, чрез публична покана, съдържащо пълни технически спецификации и указания – пълен текст

Приложение 1 към Заповед за стартиране на обществена поръчка, чрез публична покана – заглавна страница 

Протокол от заседание на Комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите