00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА – ПРИКЛЮЧИЛА

Име на поръчката: 

Kонферентно и логистично обезпечаване на:

– 2 бр. двудневни обучения за по 9 участника;

– 1 бр. двудневно обучение за 7 участника;

– 1 бр. четиридневно обучение за 9 участника (7 обучаеми и 2 обучителя) включващо самолетни билети и настаняване в България на 2-ма международни експерта – обучители,

в изпълнение на договор с рег. № ЦА12-22-26/26.08.2013 г. сключен между Националната комисия за борба с трафика на хора и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Изграждане на отворена, многофункционална и висококвалифицирана администрация на Националната комисия за борба с трафика на хора за осъществяване на координационните и стратегическите й функции в България и пред европейските и международни институции и партньори“, дейности 8 „Ключови компетентности“ и 9 „Специализирани обучения“.

Уникален номер в регистъра на АОП – 9025795

Заповед за стартиране на обществена поръчка, чрез публична покана – ЗД-14/13.02.2014 г.

Приложение 1 към Заповед за стартиране на обществена поръчка, чрез публична покана, съдържащо пълни технически спецификации и указания – пълен текст в уърд

Приложение 1 към Заповед за стартиране на обществена поръчка, чрез публична покана – пълен текст в пдф

Протокол от заседание на Комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите