00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Вид на процедурата: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА по опростени правила – ПРЕКРАТЕНА

Име на поръчката:

„ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В:

1. ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА ЖЕРТВИ НА ТРАФИК НА ХОРА в Община Варна (обособена позиция 1);

2. ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА ЖЕРТВИ НА ТРАФИК НА ХОРА в Община Бургас (обособена позиция 2).“

Уникален номер в регистъра на АОП – 615738

Решение за стартиране на обществена поръчка № З-18 /16.07.2014г.

Приложение към Решение № З-18 /16.07.2014г. за стартиране на обществена поръчка, чрез открита процедура по опростени правила на ЗОП, съдържащо пълно описание, технически изисквания и указания

Образци на приложения – пълен текст в уърд формат

Приложение 1  – Решение за стартиране на обществена поръчка – пълен текст в пдф формат

Приложение 2 – Обявление за стартиране на обществена поръчка – пълен текст в пдф формат

ВЪПРОСИ И РАЗЯСНЕНИЯ 28.07.2014 г.

ВЪПРОСИ И РАЗЯСНЕНИЯ 31.07.2014 г.

ВЪПРОСИ И РАЗЯСНЕНИЯ 08.08.2014 Г.

ВЪПРОСИ И РАЗЯСНЕНИЯ 12.08.2014 Г.

За участие в откритата процедура следва да се прилага следното Приложение №9