00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Вид на процедурата – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Национална комисия за борба  с трафика на хора (НКБТХ) стартира провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ И ЦЕНТЪР ЗА ЗАКРИЛА И ПОМОЩ НА ЖЕРТВИ НА ТРАФИК И ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ И ПОСЛЕДВАЩА РЕИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩИНА БУРГАС.“

Уникален номер в регистъра на АОП – 704295

Приложение А – Решение за стартиране на обществена поръчка

Приложение Б – Пълна документация

Приложение В – Линк към Обявление за обществена поръчка на сайта на АОП –

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=704295&newver=2

СЪОБЩЕНИЕ:
НКБТХ уведомява, че отварянето на офертите по обществена поръчка с предмет “ ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ И ЦЕНТЪР ЗА ЗАКРИЛА И ПОМОЩ НА ЖЕРТВИ НА ТРАФИК И ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ И ПОСЛЕДВАЩА РЕИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩИНА БУРГАС“, предвидено в т. ІV.3.8. от обявлението за 02.02.2016 г. от 12:00 часа ще се проведе на 05.02.2016 г. от 12:00 часа в сградата на Националната комисия за борба с трафика на хора, гр. София, бул. „Г.М.Димитров“ 52А

Протокол от дейността на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти

Решение относно класиране на участниците и определяне на изпълнител