00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Вид на процедурата – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) стартира провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Предоставяне на услуги за осигуряване на експертни и технически лица за управлението и изпълнението на проект „Швейцарско-българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни, жертви на трафик на хора“.

Уникален номер в регистъра на АОП – 698403

Приложение А – Решение за стартиране на обществена поръчка – в pdf формат

Приложение Б – Линк към Обявление за обществена поръчка на сайта на АОП –

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=698403

Приложение В Пълна документация в doc формат

Уведомление

Решение