00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Вид на процедурата – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА по опростени правила

Име на поръчката:

ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ДЪРЖАВНИ ПРИЮТИ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗАКРИЛА И ПОМОЩ НА ЖЕРТВИ НА ТРАФИК НА ХОРА:

Обособена позиция 1. Приют за временно настаняване и Център за закрила и помощ на жертви на трафик в Община Варна;

Обособена позиция 2. Приют за временно настаняване и Център за закрила и помощ на жертви на трафик и приют за временно настаняване и последваща реинтеграция в Община Бургас.

Уникален номер в регистъра на АОП – 687776

Приложение А – Решение за стартиране на обществена поръчка – в pdf формат

Приложение Б – Пълна документация в doc формат

Приложение В – Линк към Обявление за обществена поръчка на сайта на АОП –

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=687779&newver=2

Въпрос 1 – отговор

 Уведомление за отваряне на ценови оферти

Протокол от заседанията на комисията

Решение за класиране на участниците

Договор и ценова оферта на Фондация „ЕС О ЕС – Семейства в риск“

Договор и ценова оферта

Техническа оферта на Фондация „ЕС О ЕС – Семейства в риск“

Техническа оферта част 1

Техническа оферта част 2

Техническа оферта част 3

Техническа оферта част 4

Техническа оферта част 5

Техническа оферта част 6