00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Вид на процедурата – договаряне без обявление

Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) стартира процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет:

„Предоставяне на услуги за осигуряване на експертни и технически лица за управлението и изпълнението на проект „Швейцарско-българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни, жертви на трафик на хора“.

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

Покана за участие в процедура за договаряне без обявление

Доклад, решение и договор