00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

България председателства редовната среща на Мрежата на националните докладчици или еквивалентни механизми за борба с трафика на хора

35282512_2070137222996628_2464002976570671104_nРедовната среща на Мрежата на националните докладчици или еквивалентни механизми (NREMs) на държавите-членки на ЕС по линия на борбата с трафика на хора се състоя на 13 и 14 юни 2018 г. в Брюксел. Срещата по традиция беше организирана от Службата на Анти-трафик координатора на ЕС, като партньор беше и Българското председателство на Съвета на ЕС представлявано от Националната комисия за борба с трафика на хора.

Срещата бе открита от Красимир Ципов, зам.-министър на вътрешните работи и член на НКБТХ, в качеството му на представляващ Българското председателство на Съвета на ЕС.

„Трафикът на хора е една от най-сериозните злоупотреби с основни права и комплексно транснационално предизвикателство, което подкопава върховенството на закона и демократичните ценности. Той представлява сериозна заплаха за сигурността на държавите и техните общества. Това е феномен, подхранван от продължаващото търсене на услуги и стоки, предоставяни чрез нечовешка експлоатация на жертвите на това престъпление. Това е феномен, който се нуждае от комплексен отговор.“, подчерта г-н Ципов.

„България ще продължи да бъде стабилен партньор и ще подкрепя усилията на държавите от Западните Балкани и бъдещите им стъпки в укрепване на сътрудничеството, както помежду им, така и с държавите-членки.“, допълни той.

Приветствени думи отправиха г-жа Камелия Димитрова, секретар на НКБТХ и г-жа Мирия Василиаду, Анти-трафик координатор на ЕС.

Г-жа Димитрова припомни, че основен приоритет на Българското председателство е ясната европейска перспектива за страните от Западните Балкани, включително засилване на сътрудничеството между европейските институции, държавите-членки и балканските страни в сферата на борбата с организираната престъпност и трафика на хора.

„България е пряко заинтересована от подобряване на сътрудничеството със страните от Западните Балкани, не само като част от семейството на ЕС, но и като страна съсед на много от тях“, подчерта тя.

По време на председателството Националната комисия постави темата за противодействие на трафика на хора в Югоизточна Европа в контекста на присъединителния процес и в края на май месец 2018 г. реализира международен форум с участието на представители на страните-членки на ЕС, страните-кандидатки и потенциални кандидатки, европейските институции и експерти в сферата на борбата с трафика на хора и закрилата на жертвите.20180614_093559

Държавите-членки и Европейската комисия докладваха за напредъка в борбата с престъплението, новите тенденции и изследвания, закрилата на жертвите и превенцията през последните шест месеца. Откроиха се тенденции за растящ брой на идентифицирани  лица-жертви на трафик от Нигерия в европейските страни (Италия, Испания, Австрия, Великобритания, Германия), както превес на жертвите на трафик с цел трудова експлоатация в няколко страни.

Източник: Twitter

Източник: Twitter

Дневният ред се отличи и с два много важни елемента. Участниците станаха свидетели на подписването на общо изявление на компетентните европейски агенции за ангажираност в борбата с трафика на хора. Ръководителите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Европейска полицейска служба (Europol), Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (EU-LISA), Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН), Звено на Европейския съюз засъдебно сътрудничество (Еurojust), Европейски институт за равенство между половете (EIGE), Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), Агенцията на ЕС за основните права (FRA), Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) сложиха подписа под документа след дискусионен панел, в който всеки сподели опита на съответната агенция в борбата с ТНХ и сътрудничеството ѝ със Службата на АТК на ЕС.

Източник: EASO

Източник: EASO

По инициатива на Българското председателство в лицето на НКБТХ на срещата бяха поканени представителите на Мрежата на Анти-трафик координаторите на Югоизточна Европа, в съответствие с основния приоритет на Председателството. Анти-трафик координаторите на Босна и Херцеговина, Македония, Сърбия и Черна гора имаха възможност да споделят с колегите си от европейската мрежа нови тенденции в своите страни и да предложат конкретни форми за подобряване на взаимодействието както в оперативен план, така и при закрилата и връщането на жертвите. Една от целите бе и приобщаването на колегите от региона в този формат на ЕС, което е сред приоритетите на Стратегията на ЕК за Западните Балкани от февруари 2018 г.20180614_093757

На срещата бе подчертано и колко важна е устойчивостта на сътрудничеството: Австрийското председателство на ЕС, което започва веднага след българското, пое ангажимента отново да покани колегите от Мрежата на Анти-трафик координаторите от ЮИЕ на редовната среща на NREMs пред декември 2018 г.